DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

24.05.2024 / Gösterim Sayısı : 387 / Arşiv

DSİ 17. Bölge Müd. Taşınmaz Satışı İhale İlanı.pdf

İLAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi/
Köy

Taşınmaz Cinsi

Ada
No

Parsel
No

Tapu
Alanı
(m2)

DSİ
Hisse

DSİ
Alanı
(m2)

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici
Teminat
Bedeli
(TL)

İhale usulü

İhale Tarihi

İhale saati

Açıklamalar
(İmar Durumu)

1

Van

İpekyolu

Şerefiye

Arsa(Bahçeli Üç Kargir Ev)

541

16

7,443.25

Tam

7,443.25

98,549,000.00

2,956,470.00

Kapalı teklif Usulü

11.06.2024

10:00

Tüm bahçelerden 5 metre çekmeli, Emsal:1.20 Yençok:4 Kat Ticaret alanı (T2)

2

Van

İpekyolu

Şerefiye

Arsa(Bahçeli Üç Kargir Bina ve Bir Garaj)

541

42

7,220.00

Tam

7,220.00

183,639,000.00

5,509,170.00

Kapalı teklif Usulü

13.06.2024

10:00

Tüm bahçelerden 5 metre çekmeli, Emsal:2.00 Yençok:7 Kat Ticaret Alanı (T2)

 

 

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış  ihalesi  tabloda belirlenen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü’nde zemin katta bulunan Z-09 nolu İhale Salonunda yapılacaktır.  (DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü Yeni Yerleşke Adres: Yeni Mahalle 2021.Sokak No:10 65170 Edremit/VAN)

2- Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile  şartname, Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden (Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden)  veya https://bolge17.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3-İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.

4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması başlıklı 40. Madde  hükümlerine göre İhale Komisyonu uygun  gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

5-İhaleye girebilmek için 2886 sayılı kanunun 5. maddesindeki şartları haiz bulunmak ve 2886 sayılı kanunun  26. Maddesine göre alınacak geçici teminatın teklif zarfı kapsamında sunulması gerekmektedir. (Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde istekliler; Ziraat Bankası Beşyol Şubesinde açılmış bulunan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nün 2650661289 vergi nolu TR860001002162571932065072 İBAN nolu hesabına yatırıp, Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya dekontu teklif zarfı kapsamında sunmalıdırlar.)

6-Geçici teminatlar, İhalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları satış bedelinin ödenmesinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası 10 (on) gün içinde  ilgilisine iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde geçici teminat iade edilmeksizin DSİ'ye gelir kaydedilecektir.

7- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen tarih ve  saatte kadar teklif zarflarını DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

GEREKLİ BELGELER

İhaleye Katılabilmek için gerekli bilgiler

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A-İÇ ZARF

A-İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu

İsteklinin ihale için teklif mektubu

B-DIŞ ZARF

B-DIŞ ZARF

Geçici Teminat Belgesi (Mevduat Banklarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz/dekont

Geçici Teminat Belgesi (Mevduat Banklarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz/dekont

Nüfus Cüzdanı

Vergi kimlik numarası bildirilmeli

Teklif mektubunu havi iç zarf (mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif mektubunu havi iç zarf (mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgah (Kanuni adres sahibi olmak)

İkametgah (Kanuni adres sahibi olmak)

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı/sirküsü

Tüzel kişilerde İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğun dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak  veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Yabancı istekliler için Türkiye'de gayri menkul edinilebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Noter tasdikli imza sirküleri

Ortak girişimi olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Yabancı istekliler için Türkiye'de gayri menkul edinilebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

 

Ortak girişimi olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

8-İç zarf, Teklif mektubu konup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. İç Zarf, geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte dış zarfın içine konup kapatıldıktan sonra Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır.

9-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saatte kadar (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışından düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlemiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.